Toimintasäännöt

OULUN LUISTINSEURA RY

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §
Yhdistyksen nimi on Oulun Luistinseura ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura.
Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus
2 §
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni
seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.
Seuran urheilulajeja ovat jalkapallo, jääpallo, keilailu ja salibandy.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §
Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus-ja suhdetoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa sekä
- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle
fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa
viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan
kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja
kehittämiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi huvi- ja tanssitilaisuuksien
järjestämisellä, keräyksillä ja arpajaisilla, sekä muilla varainhankintatavoilla kuten
talkootyön tekemisellä, urheilulaitosten sekä majoitus- ja ravitsemusliikkeiden
omistamisella ja ylläpitämisellä, kustannustoiminnan harjoittamisella, bingotoiminnan
järjestämisellä sekä välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja
-asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §
Seura on Suomen Jääpalloliitto ry:n, Suomen Palloliitto ry:n, Suomen Keilailuliitto ry:n ja Suomen
Salibandyliitto ry:n jäsen. Seura noudattaa kyseisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

IV Seuran jäsenet

5 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä
asianomaisten lajiliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka
on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla henkilöjäsenellä ja kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §
Jäsenen halutessa erota seurasta on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai hänen on ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroavan henkilön on suoritettava maksunsa
sekä muut naiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §
Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi
vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seura ja sen jäsen sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT
ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle
henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa
vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, antidopingsääntöjä, hyviä tapoja tai urheilun eettisiä arvoja tai urheilun
reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsentä seura voi rankaista antamalla varoituksen tai erottamalla
jäsen seurasta. Mikäli jäsen menettää lajiliiton määräämänä kilpailuoikeuden, hän ei vapaudu
velvollisuuksistaan seuraa kohtaan.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
- Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
- Urheiluhuijaus
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen
- Vedonlyönti omasta kilpailusta
- Lahjonta
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
- Sukupuolinen häirintä

Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin
noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Ennen erottamista jäsenelle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen,
kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen
suuruudesta päättää seuran varsinainen kokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä hänet
ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut
- liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
- kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai
- jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenetuudet säilyvät.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §
Seura pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen touko-kesäkuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja
paikan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta
- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

10 §
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Vahvistetaan
- tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
- yleissuunnitelma seuraavien kausien toimintaa varten
8. Valitaan joka kolmas vuosi kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi
9. Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenet johtokuntaan täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta erovuorossa olevien tilalle
10.Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11.Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet seuran jaostoihin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
12.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
13. Nimetään seuran ilmoituslehti
14. Valitaan edustajat asianomaisten lajiliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan
johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin
15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat
16. Kokouksen päättäminen

11 §
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä
johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi
kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidättävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on
tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

12 §
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran
kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen
tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta
toisin ei näissä säännöissä säädetä.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä
tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa
suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18)
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia
henkilö- ja yhteisöjäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

14 §
Seuran toimintaa johtaa, taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa
varsinaisen kokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kolmeksi (3) toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenistä yksi edustaa jalkapalloa, yksi jääpalloa, yksi keilailua ja yksi
salibandya. Johtokunnan jäsenistä joka kolmas on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron
mukaan.Jos jäsen kesken toimikautensa estyy hoitamasta tehtäviään, valitsee seuran kokous uuden
johtokunnan jäsenen hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen, mikäli katsoo sen
tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan
valitsema toiminnanjohtaja tai erikseen tehtävään nimetty henkilö.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan
niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata asianomaisten lajiliittojen sekä näiden alueorganisaatioiden sääntöjen ja ohjeiden
seuralle asettamista velvoitteista.
7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista kokousta.

15 §
Seuran toiminta- ja tilikausi on huhtikuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään.

16 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien
on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä
alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava
läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan äänten enemmistön kannatus
kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §
Seuran purkamista koskeva päätös ollakseen pätevä on tehtävä seuran kokouksessa.
Kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan
kannatettava purkamispäätöstä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Potnapekka-säätiölle tai muuhun seuran
purkavan kokouksen päättämään urheilua edistävään tarkoitukseen.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on mainittu, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.