Tukea vähävaraisten liikunnan harrastamiseen

VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAAN JAETAAN TUKEA

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Oulun kaupungille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 55 000 euroa. Oulun kaupunki jakaa avustuksen edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

OLS on hankkeessa mukana kymmenen muun oululaisen urheiluseuran kanssa.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusta oululaisissa urheiluseuroissa. Avustuksella myös tarjotaan varallisuudesta riippumatta kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus aloittaa liikunnan harrastaminen tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä liikunnasta luopumista perheen taloudellisten haasteiden takia.

Avustuksen käyttöaikaa on jatkettu ja se päättyy 30.6.2021.

OLS JAKAA TUKEA

OLS:n osuus myönnetystä tuesta on 8.880e ja se jaetaan kokonaisuudessaan avustuksen käyttöaikana.

Tukea harrastustoiminnan kustannuksiin voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

– huoltajan/vanhemman nimi ja yhteystiedot
– puolison/avopuolison nimi
– haettavan tuen suuruus
– haettavan tuen kohde (kenelle tukea haetaan ja mihin kustannuksiin)
– perheen nettotulot kuukaudessa
– lyhyt perustelu tuen tarpeesta
– hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti sekä päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen tukihaku(at)ols.fi